EKONOMIST

 

        Ovo zanimanje ima široke moguænosti zapošljavanja (u banci, u osiguranju, u turistièkom birou, u tvornici, u robnoj kuæi), a poslovi na kojima ekonomist može raditi jesu poslovi knjigovodstva, financijski poslovi (raèunovodstvo, bankarstvo), poslovi ekonomske promidžbe i slièno.

        Ekonomist može takoðer, ako ima interesa, otvoriti vlastito poduzeæe ili se baviti poduzetništvom.

        Razlièite moguænosti zapošljavanja nakon završenog školovanja traže da obrazovanje bude u opæe-obrazovnom i strukovnom pogledu  vrlo temeljito.

        Nakon završene škole moguæ je nastavak obrazovanja na srodnim fakultetima.

 

Nastavni plan: http://www.ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr/upload/ss-ekonomsko-turisticka-ka/newsattach/168/novi-plan.pdf

               

 

 

                        HOTELIJERSKO-TURISTIÈKI TEHNIÈAR

 

          Hotelijersko-turistièki tehnièar kao vrlo širok profil prilagoðen širokom rasponu poslova u hotelima, hotelskim poduzeæima, turistièkim agencijama, i dr. sliènim poduzeæima koja se bave komunikacijskim èimbenicima turistièke ponude.

          Mnogobrojni poslovi na razlièitim radnim mjestima mogu se svesti na:

n izradu, ustrojstvo, ostvarivanje, evidenciju i ekonomsku rašèlambu turistièkih i izletnièkih aranžmana i aranžmana službenih putovanja,

n obradu turistièkog tržišta, akviziciju, kalkulativne proraèune i dopisivanje s domaæim i inozemnim poslovnim partnerima uz korištenje I. i II. stranog jezika i daktilografije,

n koordinaciju rada u službi u turistièkoj agenciji i u prodajnom odjelu hotela,

n šalterske poslove,

n poslove vodièa,

n recepcijske poslove, te

n poslove u propagandnoj turistièkoj djelatnosti.

          Svi navedeni poslovi mogu se još rašèlaniti. U obavljanju poslova hotelijersko-turistièki tehnièar koristi uglavnom uredsku opremu.

          Zbog izuzetnih napora koje zahtijeva turistièka sezona i izravnih kontakata s turistima i poslovnim partnerima u tom se zanimanju traže psihofizièki potpuno zdrave osobe. Uz to, kandidati za ta zanimanja trebaju poznavati strane jezike, imati razvijenu opæu kulturu, smisao za ustrojstvo rada i biti komunikativni.

          Nastavak obrazovanja moguæ je na odgovarajuæim srodnim fakultetima.

 

NASTAVNI PLAN

 

Red. br.

           Predmeti

I. raz.

II. raz.

III. raz.

IV. raz.

1.

Hrvatski jezik

4

4

4

4

2.

Strani jezik I

4

4

3

3

3.

Strani jezik II

3

3

4

4

4.

Strani jezik III

2

2

2

2

5.

Politika i gospodarstvo

-

-

2

-

6.

Povijest

2

2

2

-

7.

Matematika

4

4

3

3

8.

Raèunalstvo

-

2

2

-

9.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

10.

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

11.

Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština

-

-

-

2

12.

Geografija

-

2

2

2

13.

Poslovna psihologija s komunikacijom

-

2

-

-

14.

Statistika

-

-

1

-

15.

Knjigovodstvo s bilanciranjem

-

-

1

1

16.

Ugostiteljstvo

3

-

-

-

17.

Organizacija poslovanja poduzeæa

-

3

2

3

18.

Turizam i marketing

-

-

-

2

19.

Biologija s ekologijom

2

-

-

-

20.

Gospodarsko pravo

-

-

-

2

21.

Prehrana i poznavanje robe

2

-

-

-

22.

Daktilografija s poslovnim dopisivanjem

2

-

-

-

23.

Praktièna nastava

2

2

2

2

 

UKUPNO:

33

33

33

33

 

Struèna praksa (godišnje)

182

182

182

-

POSLOVNI TAJNIK

 

        Ovo zanimanje ima široke moguænosti zapošljavanja. Poslovni tajnik može raditi na svim administrativnim poslovima u gotovo svim odjelima poduzeæa, osim u raèunovodstveno-financijskim, kao i na poslovima uprave.

        U manjim poduzeæima poslovni tajnik je kljuèna osoba koja obavlja sve administrativne i tajnièke poslove, dok æe u veæim poduzeæima posao biti specijaliziran ipodijeljen na više osoba. Zato su u obrazovnom sustavu obuhvaæena znanja i vještine što proizlaze iz sveobuhvatnih poslova ovog zanimanja.

 

 

NASTAVNI PLAN

 

Red. br.

           Predmeti

I. raz.

II. raz.

III. raz.

IV. raz.

1.

Hrvatski jezik

4

4

4

4

2.

Hrvatski poslovni jezik

2

-

-

-

3.

I. strani jezik

3

3

3

3

4.

II. strani jezik

2

2

2

2

5.

Povijest

2

2

2

-

6.

Zemljopis

2

2

-

-

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

8.

Biologija s ekologijom

2

2

-

-

9.

Matematika

2

2

2

-

10.

Uvod u državu i pravo

-

2

-

-

11.

Informatika i informatièki poslovni sustavi

3

2

2

3

12.

Sociologija

-

-

2

-

13.

Osnove poduzetništva i menadžmenta

-

-

2

2

14.

Ustavni ustroj RH

-

-

-

2

15.

Poslovna psihologija

-

2

-

-

16.

Tehnika komuniciranja

-

-

2

2

17.

Radno pravo

-

-

-

3

18.

Trgovaèko pravo

-

-

2

-

19.

Kompjutorska daktilografija

4

4

-

-

20.

Kompjutorska daktilografija s uredskim praktikumom

-

-

3

3

21.

Tajnièko poslovanje

-

-

2

2

22.

Vjeronauk/Etika

1

1

1

1

23.

Latinski jezik

2

2

-

-

24.

Uvod u knjigovodstvo

-

-

2

2

 

SVEUKUPNO:

31

32

33

31

 

STRUÈNA PRAKSA – završni ispit

-

40

40

80

 

 

 O UPISIMA :

 http://www.ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr